I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ruční papírna Velké Losiny a.s. IČ 27768821 se sídlem U papírny 9, 788 15 Velké Losiny (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Ruční papírna Velké Losiny a.s.
U papírny 9
788 15 Velké Losiny
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 583 286 061

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby[S15]
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e- shopu,
- zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

Publicita

                V trojici do UNESCO

Zástupci Muzea papírenství a Polského národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS uspořádali dne 1. prosince v Dušnících-Zdroji konferenci na téma „Praktická správa historických pomníků na příkladu papírenského mlýnu v Dušnících-Zdroji".

Kromě předložení řízení nejcennějších kulturních statků bylo důležitým cílem konference také analyzovat průběh příprav papíren k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V různých evropských zemích se dochovalo do dnešních dnů jen přibližně 30 papíren, mezi něž patří Muzeum papírnictví  v Dušnících-Zdroji i jeho partneři – od roku 2015 Ruční papírna Velké Losiny v České republice a papírenský mlýn v německém Homburgu, který se připojil v letošním roce. V rámci konference, které se zúčastnila spousta významných osobností, bylo podepsáno „Prohlášení o společném záměru a spolupráci" všech tří papíren.
TV Klodska

Deník

Éra papírenských mlýnů začala v Evropě ve 13. století. V období delším než půl století vzniklo několik tisíc papíren, ve kterých se vyráběl ruční papír. Sice ještě ve 20. století fungovalo několik dávných továren na papír a několik se zachovalo do dnešních dnů, je třeba však akceptovat, že staré papírenství založené na jednoduchých strojích poháněných vodou a ručním čerpání papírové hmoty na síta vystřídaly během 19. století továrny používající papírenské stroje.


Do dnešních dnů se v Evropě zachovalo sotva 30 dávných papíren, které jsou svědky historické technologie výroby. Ze stávajících objektů jedním z nejzajímavějších je papírenský mlýn v Dusznikach-Zdroji (Polsko), ve kterém již 50 let sídlí Muzeum papírenství. Dusznické muzeum realizuje koncept přípravy žádosti o zápis na seznam UNESCO několika nejcennějších historických papíren. Nyní spolupracují muzea papírenství v Polsku (Duszniki-Zdrój), České republice (Velké Losiny) a Německu (Homburg v Dolním Francko).

Duszniki-Zdrój (Polsko)

Začátky papírenství v Dusznikach se datují do období před rokem 1562. Bohužel v roce 1601 povodeň zničila část objektů manufaktury. Tehdejší papírník – Gregor Kretschmer zrekonstruoval mlýn a v roce 1605 obnovil výrobu ručního papíru. Obdobím proslulosti mlýna bylo 17. a 18. století. Tehdy duszničtí papírníci díky získání značného majetku z prodeje papíru modernizovali výrobu a vyzdobili mlýn, který se stal jedním z nejkrásnějších průmyslových objektů v Evropě. Výzdoba ve tvaru rozet a polovičních rozet nad okny na západní a severní straně a přístřešky ve tvaru závitnic chránící sušárnu proti lijákům jsou prvky, které nelze najít v žádném jiném papírenském mlýně. Stejně tak neskutečné jsou nástěnné malby zhotovené v obytných prostorách někdejších papírníků.

Posilujeme spolupráci díky mikroprojektům

publicita EFRR Glacensis

Polsko-české pohraničí je jediným místem na světě, kde méně než 100 km od sebe existují dva historické mlýny papíru: ve Velkých Losinách a Dušnících. S cílem chránit a podporovat toto jedinečné kulturní dědictví, vznikl projekt „Na stezce společné dědictví“, financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (Interreg V-Česká republika-Polsko 2014-2020) prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Výsledky projektu byly prezentovány na konferenci ve Velkých Losinách 16. a 17. května 2018. Mezi řečníky byli: starostka obce Velké Losiny Jana Stará, ředitel Muzea papírenství Maciej Szymczyk, ředitel Ruční papírny Petr Fouček, majitel mlýna v Homburgu Johannes Follmer, zástupce University ve Vratislavi Radosław Glinski, Anna Marconi-Betka z Národního památkového ústavu ve Varšavě, Věra Kučová z Generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze a víceprezident NPÚ ICOMOS Marek Konopka. Jménem maršálka Dolnoslezského Cezary Przybylského přečetl blahopřejný dopis Bartosz Bartniczak, ředitel Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum. Zdravici za Olomoucký kraj přednesl náměstek hejtmana Milan Klimeš a Renata Gajek-Bogusz přečetla dopis od Starosty Kłodzka Macieje Awiżenia.

V rámci mikroprojektu byla provedena bádání v celé historii papíren na základě archivních dokumentů, dendrochronologické analýzy, architektonických studií a zkoumání stavebních materiálů. Výsledky potvrdily, mimo jiné, změnu datování papírenského mlýna v Dušnících. Ukázalo se, že jeho nejstarší jihozápadní roh pochází z doby před rokem 1562 a je pozůstatkem původního papírenského mlýnu. Badatelská činnost, propagační film, letáky a publikace byly vydány v několika jazykových verzích a prezentovány na konferenci. V souladu s programem konference účastníci navštívili druhý den objekt Ruční papírny včetně výrobních   prostor manufaktury a další atrakce Velkých Losin.

Konference ve Velkých Losinách byla také příležitostí k setkání zástupců papíren ve Velkých Losinách, Dušnících a Homburgu. Všechny tři památky spolupracují na přeshraničním zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, a pro zvýšení pravděpodobnosti tohoto aktu, byla upřesněna činnost v následujícím období.

Jedním z hlavních témat konference bylo také navázání spolupráce se státními, samosprávnými a ochranářskými orgány. Pouze prostřednictvím jejich zapojení bude možné vytvořit společný turistický produkt, jehož cílem je upevnit a šířit znalosti o historii techniky a kultury. 

Film ikona 


Titulka publikace CZ PL 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality