Ruční papírna Velké Losiny a.s.                                             Muzeum papíru                                                  Národní kulturní památka

 

N Á V Š T Ě V N Í    Ř Á D

Článek 1

                                                                                                      NÁVŠTĚVNÍ DOBA

1.         Objekt národní kulturní památky Ruční papírna – Muzeum papíru ve Velkých Losinách je  návštěvníkům zpřístupněn celoročně.
            Prohlídky objektu lze uskutečnit v rozsahu stanovené otevírací   doby:

leden – duben, (I – IV)

říjen – prosinec (IX-XII)                        denně 10.00 – 16.00 hodin

květen, červen a září (V, VI a IX)        denně   9.00 – 17.00 hodin
červenec, srpen (VII, VIII)                    denně   9.00 - 18.00 hodin

2.         V sobotu a neděli je stanovena polední přestávka od 12:00 do 12:30 hodin.

3.         Poslední prohlídka začíná nejpozději 60 minut před ukončením dopolední otevírací doby.

4.         Zavírací dny celého objektu stanovuje správa objektu vždy na aktuální kalendářní rok.

5.         Správa objektu si vyhrazuje právo neplánovaného uzavření objektu pro veřejnost z neodkladných provozních nebo technických důvodů.
            Termíny případného uzavření Ruční papírny a Muzea papíru jsou aktuálně zveřejňovány vývěskou u vstupu a na těchto stránkách v sekci
            Aktuality.

6.         V objektu je přístupná základní prohlídková trasa zahrnující muzejní expozice, videoprojekci a návštěvu vybraných výrobních pracovišť,
            délka prohlídky s českým výkladem je cca 60 minut. Doplňková prohlídková trasa (technické zajímavosti) je zpřístupněna pouze
            v období hlavní turistické sezóny (květen – září).

7.         Reprezentační prodejna a muzejní galerie je dle zájmu návštěvníků přístupná v rozsahu otevírací doby muzea.

Článek 2

ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1.        Volně přístupné prostory objektu, prodejna papíru a pokladna, u které je uveden čas zahájení první prohlídky, se otevírají dle čl.1, odst.1.

2.         Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností
            návštěvníků.

3.         Prohlídky se konají za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob a maximálním počtu 40 osob, včetně neplatících dětí
            ve věku do 6 let. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí
            správy památkového objektu.

4.         Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnutý přesný den, čas zahájení
            prohlídky a počet rezervovaných míst. Rezervaci lze učinit u správy objektu prostřednictvím webového on-line rezervačního systému
           (nejpozději do 17:00 hod. pro následující den), dále e-mailem, telefonicky, faxem nebo písemně. Rezervované vstupenky je nutno
            vyzvednout a uhradit v pokladně objektu nejpozději 10 minut před sjednaným začátkem prohlídky. V opačném případě objednavatel
            ztrácí právo na rezervovanou prohlídku a vstupenky jsou  uvolněny pro volný prodej dalším zájemcům.

Článek 3

VSTUPNÉ

1.         Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok,
            vydává jej provozovatel objektu – Ruční papírna Velké Losiny a.s.. Výměr je k nahlédnutí u pokladny a u správy památkového objektu.
            Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.

2.         Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou
            prohlídku.

3.         Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

4.         Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji
            znovu předložit.

5.         Snížené vstupné platí pro děti od 6 do 15 let, pro studenty po předložení studentského průkazu, invalidy ZTP a ZTP/P. Seniorům po
            dosažení
 věku 65 let je sleva poskytována po předložení platného průkazu totožnosti.

6.         Vstupné za dítě do 6 let věku se neplatí. Nárok na bezplatný vstup dítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné
            (senioři, studenti do 26 let ap.)

7.         U hromadných návštěv dětí mladších 6 let (MŠ, školy v přírodě apod.) je za osobu účtován paušální poplatek, jehož výši určuje platný
            cenový výměr.

Článek 4

PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

1.         Děti ve věku do 15 let mají do památkového objektu povolen vstup pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich
            chování s požadavky návštěvního řádu.

2.         Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně právními předpisy.

3.         Při prohlídce je zakázáno opouštět vymezenou prohlídkovou trasu a vstupovat do ostatních prostor a objektů.

Článek 5

OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY A BEZPEČNOST SBÍREK

1.         Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného
            v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho
            povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2.         Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití návykových látek je přístup do objektu zakázán.

3.         Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných expozic a interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.

4.         Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

5.         V okamžiku zjištění ztráty nebo poškození inventáře, umělecko-historických předmětů a sbírek jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu
            dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením.

6.         Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, areál zahrady i jiný majetek, jež je nedílnou součástí národní kulturní
            památky.

Zejména je zakázáno:

a)   dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech, rýt do nich nebo je jakkoliv jinak poškozovat;

b)   opouštět vymezenou trasu prohlídky a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;

c)   rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

d)   kouření ve všech objektech a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu;

e)   jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.;

f)   vhazovat cokoliv do vodního náhonu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, vylepovat v areálu objektu plakáty a jinak narušovat klid a pořádek;

g)  jezdit jízdními koly a vozidly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižené a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory; jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen na místě k tomu určeném;

h)   volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán;

7.         V interiérech objektu včetně výrobních pracovišť je zakázáno fotografování, filmování a pořizování obrazové či zvukové
           dokumentace pro komerční účely. Pro vědecké, dokumentační a propagační účely povoluje výjimku na základě předchozí písemné
           žádosti správa objektu. Uvedené činnosti pro soukromé použití návštěvníků v rámci prohlídky je nutno předem ohlásit
           průvodci a uhradit poplatek dle ceníku u pokladny muzea.

8.         Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

9.         Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Článek 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.         Připomínky, přání a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně u provozovatele objektu nebo do knihy přání a stížností, která jim bude
            předložena na požádání vedoucím správy památkového objektu.

2.         Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2007; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

          

Aktuality